Přihlášení k pobytu

 Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?

 • Změnu údaje místa trvalého pobytu ohlašuje občan osobně.
 • Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
 • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun.
 • Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, také jeho zákonný zástupce (opatrovník).

Kde se žádost podává

 • Změnu místa trvalého pobytu občan České republiky ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
 • Přihlašovaný nebo jeho zástupce se osobně dostaví na příslušnou ohlašovnu, kde vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předloží doklady stanovené zákonem o evidenci obyvatel. Ohlašovna oddělí vyznačenou část (část A) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které nemá omezenou platnost.
 • Při narození dítěte není třeba hlásit ohlašovně trvalý pobyt dítěte, ten je automaticky v místě trvalého pobytu matky.
 • Je-li matka cizinka, má dítě trvalý  pobyt na adrese otce.
 • Pokud nelze pobyt otce zjistit, má dítě trvalý pobyt v sídle ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodilo. Rodiče pak mohou dítě přihlásit na trvalý pobyt matky nebo otce s doklady potřebnými ke změně trvalého pobytu.
 • V případě, že dítě je občanem České republiky a narodilo se v cizině, je jeho trvalým pobytem sídlo zvláštní matriky.

Při úmrtí občana nemusí pozůstalí odhlašovat trvalý pobyt na ohlašovně, ta tuto změnu provede sama na základě kopie úmrtního listu z matriky.

Dokumenty potřebné pro přihlášení k pobytu:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen předložit:

 • platný! občanský průkaz, u něhož není oddělena vyznačená část po předchozí změně trvalého pobytu, občan České republiky po ukončení pobytu v cizině předkládá platný cestovní pas České republiky, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, dokladem totožnosti občana mladšího 15 let je při přihlášení jeho rodný list, pokud není uveden v občanském průkazu rodiče, se kterým se přihlašuje,
 • doklad o vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí, nabývací doklad - kupní nebo jiná smlouva apod. s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí), nebo o oprávněnosti užívat byt (nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, atd.), je-li nájem na dobu určitou, která již uplynula, také doklad o prodloužení nájmu, vždy v originále,
 • pokud přihlašovaná osoba není oprávněnou osobou, tedy osobou starší 18 let, způsobilou k právním úkonům, která je vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti (doložit dokladem), pak je nutná ještě osobní účast takové osoby, aby stvrdila svým podpisem na přihlašovacím lístku souhlas s přihlášením . Osobní účast se nevyžaduje, pokud přihlašovaný předloží kromě dokladů od bytu i písemný souhlas oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem.

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu  lze odevzdat pouze na originálním tiskopise.

Dalšími dokumenty, na nichž je nutné ověření podpisu, jsou:

 • plná moc k zastoupení při ohlášení změny trvalého pobytu,
 • souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu oprávněné osoby.

Poznámka:

Obec Borová nemá oprávnění k ověřování podpisů a listin. Proto je nutné, aby si žadatel ověření podpisů zajistil na jiném místě předem (kontaktní místa CzechPOINT, matriky v obcích s rozšířenou působností ad.)

Poplatky:

Za změnu místa trvalého pobytu zaplatí občan hotově na ohlašovně správní poplatek ve výši 50,- Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Přihlášení k pobytu lze vyřídit každý čtvrtek v době od 17.00 do 19.00 hodin (v úředních hodinách) v kanceláři Obecního úřadu Borová na adrese Borová 32, 547 01 Náchod

Lhůta pro vyřízení

Ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu je správním řízením. Po splnění zákonných podmínek, po předložení všech potřebných dokladů, a po uhrazení správního poplatku ohlašovna na počkání změnu zaeviduje. Rozhodnutí se nevydává, protože se žádosti vyhovuje v plném rozsahu.