Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Kdy je nutno podat žádost o povolení kácení dřevin?

Žádost je nutno podat vždy, pokud není splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  1. dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí (tato podmínka platí i pro dřeviny rostoucí v zahradách)
  2. dřeviny mají obvod kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  3. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
  4. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
  5. pro dřeviny rostoucí v zahradách

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Vyhláškou je zahrada definovaná takto:

  • pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce
  • pozemek je oplocený a nepřístupný veřejnosti 
  • zahrada musí všechny předchozí znaky splňovat současně

Kdo je oprávněn podat žádost?

O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

  1. Vyplněnou žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.
  2. Doklad o vztahu žadatele k pozemku (výpis z katastru, kopie kupní či nájemní smlouvy nebo jiný doklad)

Kdo záležitost řeší?

Obecní úřad Borová, tel. 702286207 p. Jirka, e-mail: borovaunachoda@mymail.cz
úřední hodiny: každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin

Jaké jsou poplatky?

bez poplatku

Žádost o povolení kácení dřevin ke stažení zde.