Poplatek za odpad

    Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je upraven obecně závaznou vyhláškou obce Borová č. 4/2023.

Poplatník

    Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a)    fyzická osoba,

 • která má v obci trvalý pobyt,
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)    fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

    Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Sazba poplatku pro poplatníka činí 600,- Kč

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Způsoby placení poplatku

 • v hotovosti
  • každý čtvrtek v úředních hodinách od 17.00 do 18.00 hodin na obecním úřadu

   

 • platbou na účet obce
číslo účtu 12223551
kód banky 0100
variabilní symbol 1340
specifický symbol číslo domu
popis pro příjemce POPLATEK ODPADY + jména osob, za které je poplatek placen

 

Navýšení poplatku

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • Sazba poplatku zaplaceného v období od 1.9. do 31.12. příslušného kalendářního roku se zvyšuje v souladu s § 11c zákona na 900,- Kč/rok.
 • Sazba poplatku nezaplaceného do 31.12. příslušného kalendářního roku se zvyšuje v souladu s § 11c zákona na 1200,- Kč/rok.

 

Plné znění vyhlášky:

OZV 4/2023