Poplatek z pobytu

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 pod sobě jdoucích kalendářních dnů u jednoho 
poskytovatele pobytu.

Správcem poplatku je Obecní úřad Borová.

Poplatníkem je fyzická osoba, která v obci není přihlášená. 

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu.
Plátce je povinen vést evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.
Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 10 (deseti) dnů od zahájení činnosti 
spočívající v poskytování úplatného pobytu.
Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Plátce podává výkaz o počtu ubytovaných osob v termínu do 15. dne následujícího měsíce. 

Vyúčtování poplatku plátce doručí správci poplatku e-mailem na adresu borovaunachoda@mymail.cz, 
datovou zprávou do schránky u2wavxm, poštou nebo osobně.

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku.

Úhrada poplatku 
Plátce provede bankovním převodem na účet č. 12223551/0100, VS 1342, SS číslo popisné objektu, 
kde je ubytování poskytováno, popis platby POPLATEK Z POBYTU, 
nebo osobně do pokladny obce v úředních hodinách, v termínu do 15. dne následujícího měsíce. 
Poplatek za měsíce listopad a prosinec plátce odvede v termínu do 15.12. příslušného kalendářního roku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 Obecně závazná vyhláška obce Borová č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu 

Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
Zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
Zákon č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Formuláře: nejsou vzorové formuláře