Poplatek za psa

Poplatek ze psů

    Poplatek ze psů je upraven obecně závaznou vyhláškou obce Borová č. 2/2013.

Poplatník

    Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Borová.

Předmět poplatku

    Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Sazba poplatku

    Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

za prvního psa 100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle předchozího bodu 200,- Kč

 

Splatnost poplatku

  • Poplatek je splatný nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku
  • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla

Způsoby placení poplatku

  • v hotovosti
    • každý čtvrtek v úředních hodinách od 17.00 do 19.00 hodin na obecním úřadu

     

  • platbou na účet
číslo účtu 12223551
kód banky 0100
variabilní symbol 1341
specifický symbol číslo domu
popis pro příjemce POPLATEK PES + jméno držitele

 

Osvobození a úlevy

    Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Navýšení poplatku

  • Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
  • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků se zvyšují na dvojnásobek.

 

Plné znění vyhlášky:

OZV č.2/2013, o místním poplatku ze psů