Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název subjektu:          Obec Borová

2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, vznikla obec Borová jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

3. Organizační struktura

3.1 Obec Borová

3.1.1 Zastupitelstvo obce má sedm členů

3.1.2 Obec povinně zřizuje finanční a kontrolní výbor, dále je zřízen kulturní výbor. Všechny výbory jsou tříčlenné.

3.2. Obecní úřad

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Borová 32, 547 01 Borová

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Borová 32, 547 01 Borová

Úřední hodiny

čtvrtek 17.00 - 18.00

Telefonní čísla

702286207

Adresa internetové stránky

www.borovaunachoda.cz

Adresa e-podatelny

borovaunachoda@mymail.cz

ID datové schránky

u2wavxm

5. Bankovní spojení:        

Bankovní spojení

12223551/0100, Komerční banka, a.s.

94-1911551/0710, Česká národní banka

6. IČO:

Identifikační číslo

00654141

7. Dokumenty

7.1. Seznamy hlavních dokumentů

7.2. Rozpočet 2022

7.3. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026

7.4. Program rozvoje obce Borová na období 2016 - 2022

8. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se podávají:

 • ústně v kanceláři úřadu v úředních hodinách
 • písemně

- osobní předání v kanceláři úřadu v úředních hodinách

- poštou na adresu úřadu

 • e-mailem: borovaunachoda@mymail.cz
 • datovou zprávou do datové schránky u2wavxm
 • telefonicky na tel. číslech: 702286207

Úřední hodiny: každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1.1.2002

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

O informaci může požádat každá fyzická nebo právnická osoba, žádost není třeba zdůvodňovat.

Informaci poskytne kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce).

Informace nebude poskytnuta

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

O informaci lze požádat

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Písemná žádost musí obsahovat

 • údaje o adresátovi žádosti, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena

Postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů

Nevyhoví-li povinný orgán žádosti

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatelejestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí), má se za to, že vydal
 • rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat.

O odvolání rozhoduje

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde rada není, rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

9.   Příjem žádostí a dalších podání              

 • ústně v kanceláři úřadu v úředních hodinách
 • písemně

- osobní předání v kanceláři úřadu v úředních hodinách

- poštou na adresu úřadu

 • e-mailem: borovaunachoda@mymail.cz
 • datovou zprávou do datové schránky u2wavxm
 • telefonicky na tel. číslech: 702286207

Úřední hodiny: každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin

10.   Opravné prostředky     

Nevyhoví-li orgán žádosti

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4.

Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat.

O odvolání rozhoduje

 • odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější právní předpisy  

Přehled právních předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • nařízení Vlády České republiky č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva informatiky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • právní předpisy obce – obecně závazné vyhlášky
 • usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

14.2. Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za posoytování informací od 1.8.2017

 

Úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro obec Borová poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy